Skip Navigation LinksLogin

Facility: RAY schedules

 < September 2023 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27
28
29
30
31
Sep 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Type 20810001::QNY B8.1 (Triplett) AT RAY B8.1 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20720002::WEY B6.1 (Siannas) AT RAY B6.1 (Attardo)
12:00 PM -1:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20640002::WEY B4.1 (Crowley) AT RAY B4.1 (Testa)
12:00 PM -1:00 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20840001::QNY G8.1 (Johnson) AT RAY G8.1 (Attardo)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20760001::STO B6.3 (Kluczwski) AT RAY1 B6.3 (Gouthro)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20650002::HOLA B4.2 (Bonin) AT RAY B4.2 (Tichacek)
1:30 PM -2:30 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20760003::SHA B6.3 (Tavares) AT RAY2 B6.3 (Caton)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20680002::WEY G4.1 (Dodds) AT RAY G4.1 (Hunter)
3:00 PM -4:00 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20780005::SHA1 G6.1 (Rich) AT RAY2 G6.2 (Germaine)
4:30 PM -5:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20690002::HOLA G4.2 (Collins) AT RAY G4.2 (Moynihan)
4:30 PM -5:30 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
 
10
11
12
13
14
15
16
Type 20810003::EAS B8.1 (Cameron) AT RAY B8.1 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20650004::WEY B4.2 (MacDonald) AT RAY B4.2 (Tichacek)
12:00 PM -1:00 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20840003::EAS G8.1 (Gamble) AT RAY G8.1 (Attardo)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20760009::HOLA B6.3 (Luyo) AT RAY2 B6.3 (Caton)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20690004::WEY G4.2 (Spitz) AT RAY G4.2 (Moynihan)
1:30 PM -2:30 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20780006::SHA2 G6.2 (Mayeski) AT RAY1 G6.2 (Attardo)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20720020::STO B6.1 (Belsky) AT RAY B6.1 (Attardo)
5:30 PM -6:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
 
17
18
19
20
21
22
23
Type 20820006::SHA B8.2 (Jones) AT RAY B8.2 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20720005::QNY B6.1 (Downs) AT RAY B6.1 (Attardo)
12:00 PM -1:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20640005::SHA B4.1 (Freedman) AT RAY B4.1 (Testa)
12:00 PM -1:00 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20680005:QNY G4.1 (Coffua) vs RAY G4.1 (Hunter)
12:00 PM -1:00 PM
On RAY- Multipurpose Field 2 7v7
Type 20760011::RCK B6.3 (Moormann) AT RAY2 B6.3 (Caton)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20650005::SHA B4.2 (Yu) AT RAY B4.2 (Tichacek)
1:30 PM -2:30 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20780010::SHA1 G6.1 (Rich) AT RAY1 G6.2 (Attardo)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20780011::SHA2 G6.2 (Mayeski) AT RAY2 G6.2 (Germaine)
4:30 PM -5:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20690005::SHA G4.2 (Dipali) AT RAY G4.2 (Moynihan)
4:30 PM -5:30 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
 
24
25
26
27
28
29
30
Type 20690007:HOLA G4.2 (Collins) vs RAY G4.2 (Moynihan)
11:15 AM -12:00 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20810008::WEY B8.1 (Redburn) AT RAY B8.1 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20720007::SHA B6.1 (Scarfo) AT RAY B6.1 (Attardo)
12:00 PM -1:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20640007::QNY B4.1 (Downs) AT RAY B4.1 (Testa)
12:00 PM -1:00 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20820013::STO B8.2 (Silva) AT RAY B8.2 (Curtis)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20760020::ABG B6.3 (Sulmonte) AT RAY2 B6.3 (Caton)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20650007::HOLA B4.2 (Bonin) AT RAY B4.2 (Tichacek)
1:30 PM -2:30 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7
Type 20840008::WEY G8.1 (Carvalho) AT RAY G8.1 (Attardo)
3:00 PM -4:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20780016::RAY1 G6.2 (Attardo) AT RAY2 G6.2 (Germaine)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20680007::SHA G4.1 (leung) AT RAY G4.1 (Hunter)
3:00 PM -4:00 PM
On RAY-Multipurpose Field 1 7v7