Skip Navigation LinksLogin

Facility: SHA schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21200026::STO B6.4 (Szeglin) AT SHA1 B6.4 (sostiel)
12:00 PM -1:15 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21240033::RAY B8.4 (Scimonelli) AT SHA B8.3 (Tavares)
1:30 PM -2:50 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21200027::ABG B6.4 (Lallis) AT SHA2 B6.4 (Vasilets)
1:30 PM -2:45 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21110027::STO B6.2 (Belsky) AT SHA B6.2 (Tavares)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21200028::HOLA B6.4 (Mills) AT SHA3 B6.4 (Shah)
3:00 PM -4:15 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21250024::QNY G8.1 (Johnson) AT SHA G8.1 (Singh)
3:00 PM -4:20 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
Type 21130017::BRG B6.3 (Besse) AT SHA2 B6.3 (Swedberg)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21130022::RCK B6.3 (Olenik) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21100014::EAS B6.1 (Vieira) AT SHA B6.1 (Scarfo)
6:00 PM -7:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21340033::HOLA G4.2 (Collins) AT SHA B4.2 (leung)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21350013::WEY G4.3 (Ennis) AT SHA G4.3 (Dipali)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
5
6
7
8
9
10
11
Type 21190021::BRA G6.4 (CHAN) AT SHA G6.4 (Venkataramani)
9:00 AM -10:15 AM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21240024::ABG B8.3 (Russo) AT SHA B8.3 (Tavares)
1:30 PM -2:50 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21190006::SHA G6.4 (Venkataramani) AT BRG G6.4 (Pepin)
10:30 AM -11:45 AM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21130027::WHTH B6.3 (Kershner) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21440030::WHTH1 B4.6 (Chester) AT SHA B4.6 (Poyau)
12:00 PM -1:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21170037::RAY G6.3 (Attardo) AT SHA G6.3 (Mayeski)
3:00 PM -4:15 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
Type 21390016::BRA B4.1 (Gibbons) AT SHA B4.1 (Freedman)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21400018::HOLA B4.2 (Bonin) AT SHA1 B4.2 (Yu)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21280003::BRA G8.4 (ROMERO) AT SHA G8.4 (Wilson)
4:30 PM -5:50 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21410017::WBG B4.3 (Morash) AT SHA B4.3 (Flieger)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21420033::WEY B4.4 (Mcleod) AT SHA2 B4.4 (Feldman)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21110054::BRA1 B6.2 (COOMBS) AT SHA B6.2 (Tavares)
6:00 PM -7:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21420029::WBG B4.4 (Waller) AT SHA1 B4.4 (Ahn)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
 
12
13
14
15
16
17
18
Type 21380022::MMR G4.6 (Sampaio) AT SHA G4.6 (Wright)
1:30 PM -2:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21210014::SHA B8.1 (kapur) AT EAS B8.1 (Cameron)
5:00 PM -6:20 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21210020::STO B8.1 (Silva) AT SHA B8.1 (kapur)
1:30 PM -2:50 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21420056::HOLA B4.4 (Walsh) AT SHA1 B4.4 (Ahn)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
 
Type 21110045::EAS B6.2 (Cameron) AT SHA B6.2 (Tavares)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
Type 21130034::EAS B6.3 (Thomas) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21130030::WEY B6.3 (Powers) AT SHA2 B6.3 (Swedberg)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21340028::STO G4.2 (Yong) AT SHA B4.2 (leung)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21350028::RCK G4.3 (Greene) AT SHA G4.3 (Dipali)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21160032::QNY1 G6.2 (Pimental-Coffua) AT SHA G6.2 (Rich)
6:00 PM -7:15 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21390022::EBG B4.1 (Corbin) AT SHA B4.1 (Freedman)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
19
20
21
22
23
24
25
Type 21440034::BRA1 B4.6 (Greene) AT SHA B4.6 (Poyau)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21350033::BRG G4.3 (Meier) AT SHA G4.3 (Dipali)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400029::HOLA B4.2 (Bonin) AT SHA2 B4.2 (Rogers)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400026::HOLA B4.2 (Bonin) AT SHA2 B4.2 (Rogers)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21420036::BRA B4.4 (REGGIO) AT SHA1 B4.4 (Ahn)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21130041::HOLA B6.3 (Luyo) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
Type 21410035::QNY B4.3 (Miller) AT SHA B4.3 (Flieger)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21400031::WEY B4.2 (MacDonald) AT SHA1 B4.2 (Yu)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
26
27
28
29
30
31
Jun 1
Type 21190044::RCK G6.4 (Andrews) AT SHA G6.4 (Venkataramani)
9:00 AM -10:15 AM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21100020::EAS B6.1 (Vieira) AT SHA B6.1 (Scarfo)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
Type 21110052::WBG B6.2 (Lone) AT SHA B6.2 (Tavares)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21380035::EBG G4.6 (Hamilton) AT SHA G4.6 (Wright)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21130032::WHTH B6.3 (Kershner) AT SHA2 B6.3 (Swedberg)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21400023::SHA2 B4.2 (Rogers) AT SHA1 B4.2 (Yu)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21410029::STO B4.3 (Tuck) AT SHA B4.3 (Flieger)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21170029::BRA1 G6.3 (MORAN) AT SHA G6.3 (Mayeski)
6:00 PM -7:15 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21420049::RCK B4.4 (Roche) AT SHA1 B4.4 (Ahn)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21440036::ABG1 B4.6 (Bunker) AT SHA B4.6 (Poyau)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7