Skip Navigation LinksLogin

Facility: WBG schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21300030::EAS B10.2 (Hedrick) AT WBG B10.2 (Gothage)
6:00 PM -7:30 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21370019::RAY G4.5 (MOYNIHAN) AT WBG G4.5 (Wheeler)
11:00 AM -12:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21160024::BRG G6.2 (Grassa) AT WBG G6.2 (Xayavong)
7:30 PM -8:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21350015::ABG1 G4.6 (Collins) AT WBG G4.3 (Leahy)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
Type 21420023::BRG B4.4 (Mickiewicz) AT WBG B4.4 (Waller)
2:45 PM -3:45 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21340021::STO G4.2 (Yong) AT WBG G4.2 (Noonan)
4:00 PM -5:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
5
6
7
8
9
10
11
Type 21200034::SHA2 B6.4 (Vasilets) AT WBG B6.4 (Vieira)
3:00 PM -4:15 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21300017::RAY B10.2 (Moreira) AT WBG B10.2 (Gothage)
6:00 PM -7:30 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21340036::WEY G4.2 (Spitz) AT WBG G4.2 (Noonan)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
Type 21160029::WHTH G6.2 (O'Brien) AT WBG G6.2 (Xayavong)
7:30 PM -8:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21340032::SHA B4.2 (leung) AT WBG G4.2 (Noonan)
3:00 PM -4:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
  
12
13
14
15
16
17
18
Type 21200048::SHA1 B6.4 (sostiel) AT WBG B6.4 (Vieira)
1:30 PM -2:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21350035::EAS G4.3 (Mucci) AT WBG G4.3 (Leahy)
7:00 PM -8:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21310020::BRA G10.1 (RINGIUS) AT WBG G10.2 (Lamlein)
10:30 AM -12:00 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
 
Type 21170047::EAS G6.3 (Rogerson) AT WBG G6.4 (PACHECO)
7:30 PM -8:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21160041::HOLA G6.2 (Lucci-Mcshain) AT WBG G6.2 (Xayavong)
1:30 PM -2:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
 
Type 21110041::BRA2 B6.2 (WANG) AT WBG B6.2 (Lone)
3:00 PM -4:10 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21410021::EAS B4.3 (Cautino) AT WBG B4.3 (Morash)
3:00 PM -4:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
19
20
21
22
23
24
25
Type 21200050::WHTH B6.4 (Uvanitte) AT WBG B6.4 (Vieira)
3:00 PM -4:15 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21170048::BRG G6.3 (Souza) AT WBG G6.4 (PACHECO)
6:30 PM -7:45 PM
On WBG - Howard Lower 9v9
  
26
27
28
29
30
31
Jun 1
Type 21370034::BRA G4.5 (VELLA) AT WBG G4.5 (Wheeler)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21410032::RCK B4.3 (Greene) AT WBG B4.3 (Morash)
5:00 PM -6:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21160031::RAY G6.2 (Germaine) AT WBG G6.2 (Xayavong)
12:00 PM -1:15 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
  
Type 21410025::BRG B4.3 (Silby) AT WBG B4.3 (Morash)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21310006::WEY G10.1 (Carvalho) AT WBG G10.2 (Lamlein)
2:00 PM -3:30 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21340025::HOLA G4.2 (Collins) AT WBG G4.2 (Noonan)
2:45 PM -3:45 PM
On WBG - Howard Lower 7v7