Skip Navigation LinksLogin

Resource: RAY-Arruda Field 9v9 schedules

 < September 2023 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27
28
29
30
31
Sep 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Type 20720002::WEY B6.1 (Siannas) AT RAY B6.1 (Attardo)
12:00 PM -1:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20760001::STO B6.3 (Kluczwski) AT RAY1 B6.3 (Gouthro)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20760003::SHA B6.3 (Tavares) AT RAY2 B6.3 (Caton)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20780005::SHA1 G6.1 (Rich) AT RAY2 G6.2 (Germaine)
4:30 PM -5:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
 
10
11
12
13
14
15
16
Type 20760009::HOLA B6.3 (Luyo) AT RAY2 B6.3 (Caton)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20780006::SHA2 G6.2 (Mayeski) AT RAY1 G6.2 (Attardo)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20720020::STO B6.1 (Belsky) AT RAY B6.1 (Attardo)
5:30 PM -6:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
 
17
18
19
20
21
22
23
Type 20720005::QNY B6.1 (Downs) AT RAY B6.1 (Attardo)
12:00 PM -1:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20760011::RCK B6.3 (Moormann) AT RAY2 B6.3 (Caton)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20780010::SHA1 G6.1 (Rich) AT RAY1 G6.2 (Attardo)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20780011::SHA2 G6.2 (Mayeski) AT RAY2 G6.2 (Germaine)
4:30 PM -5:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
 
24
25
26
27
28
29
30
Type 20720007::SHA B6.1 (Scarfo) AT RAY B6.1 (Attardo)
12:00 PM -1:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20760020::ABG B6.3 (Sulmonte) AT RAY2 B6.3 (Caton)
1:30 PM -2:40 PM
On RAY-Arruda Field 9v9
Type 20780016::RAY1 G6.2 (Attardo) AT RAY2 G6.2 (Germaine)
3:00 PM -4:10 PM
On RAY-Arruda Field 9v9